เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับ ธ.ก.ส ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน ต่อยอดสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน สำนักงานจังหวัดลำปาง โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ 300 ต้น ณ สวนสาธารณะบ้านต้นยาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ป่าชุมชน ต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก  สร้างสมดุลเชิงนิเวศ เตรียมพร้อมในการพัฒนาไปสู่ระดับที่สามารถขายคาร์บอนเครดิต และการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Offsetting) รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.