เทศบาลเมืองพิชัยฝึกอบรมอาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่14  สิงหาคม  2563  นายชัยวัฒน์   นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์  ประจำปี  2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีงาน  มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ  ในขณะที่ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษก็กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ก็ได้มีกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มฝึกอาชีพได้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  ณ  ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นยาง  หมู่ 4

Leave A Reply

Your email address will not be published.