วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30. น. ทาง อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านใหม่พัฒนา ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ผู้สูงอายุบ้านใหม่พัฒนา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30. น. ทาง อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านใหม่พัฒนา ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ผู้สูงอายุบ้านใหม่พัฒนา  โดยได้รับเกียรติ จากนายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมคณะกรรมการกองทุนฯ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ รพสต. บ้านต้นมื่น ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2564

Leave A Reply

Your email address will not be published.