โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลพิชัย (MOU) ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

เทศบาลเมืองพิชัย  นำโดยนายอรุณ  พีระเชื้อ และนายนิธิ  อุณหเลขจิตร  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  นายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  นายมานิตย์  อุ่นเครือ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ลำปาง  ได้ให้การต้อนรับเพื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการ  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลพิชัย (MOU)  ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)  โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน  พัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพในตำบลพิชัยและเกิดการจ้างงาน  รวมถึงบัณฑิต นักศึกษาที่จบใหม่ให้มีงานมีอาชีพ  เพื่อเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ  ณ ห้องประชุม  เมื่อวันศุกร์ที่  9  กรกฎาคม  2564

Leave A Reply

Your email address will not be published.