เทศบาลเมืองพิชัย แจ้งประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยกรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

เทศบาลเมืองพิชัย ขอให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ทำการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุกรมบัญชีกลางจะระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการจนกว่าจะดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการให้เรียบร้อย

ดังนั้นหากตรวจสอบแล้วพบว่า บัตรประจำตัวคนพิการของตนใกล้หมดอายุ ให้เร่งดำเนินการต่ออายุทันที และให้แจ้งข้อมูลของบัตรประจำตัวคนพิการฉบับใหม่กับ ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิชัย เพื่อจะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจะได้รับสิทธิ์เบี้ยยังชีพความพิการต่อไป

กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ ชำรุด / สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลง

–   บัตรประจำตัวคนพิการจะมีอายุใช้งาน 8 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร เมื่อครบกำหนดแล้วคนพิการจะต้องยื่นคำขอขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่ ณ สถานที่ที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  4. เอกสารรับรองความพิการจากสถานพยาบาลของรัฐ ใช้ฉบับจริงเท่านั้น

หลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ

  1. บัตรประจำตัวคนพิการ ฉบับจริง
  2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดูแล จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล จำนวน 1 ฉบับ
  4. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ

(ทั้งนี้ ผู้ดูแลคนพิการ ต้องเป็นผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิชัย โทร. 054 382774

Leave A Reply

Your email address will not be published.