เทศบาลเมืองพิชัย ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมและสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565  เทศบาลเมืองพิชัย ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ พุทธศาสนิกชน กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา

โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธาเพื่อนำปัจจัยและแห่เทียนพรรษาไปถวายให้วัดในเขตเทศบาลฯ จำนวน 10 วัด ได้แก่ วัดม่อนเขาแก้ว วัดม่อนคีรีชัย วัดพิชัย วัดท่าวิมล วัดทรายใต้ วัดต้นมื่น วัดอุทุมพร วัดปูเหลือง วัดฝายน้อย และวัดต้นยาง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้ การหล่อเทียนพรรษามีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งโบราณ เพราะเมื่อสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ได้จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน ช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา เทศบาลฯ จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมและร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนพรรษาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาให้ดำรงอยู่สืบไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.