เทศบาลเมืองพิชัย รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.  นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับทีมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ ของเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2565 โดยทีมประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นำโดย นายเทียนชัย วงศ์ษา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐาน และมีหัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ

🔷1.ด้านการบริหารจัดการ

🔷2.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

🔷3.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง

🔷4.ด้านการบริการสาธารณะ

🔷5.ด้านธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายคือท้องถิ่นมีการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน ได้ตามมาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่ และสามารถพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมีการบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชน ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.