เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขคุณภาพแม่น้ำวัง ให้สะอาด สวยงาม

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้มอบหมายให้นางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมการพัฒนาแม่น้ำวัง และการจัดทำแผนพัฒนาแม่น้ำวังและลำน้ำสาขาในขอบเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนเพื่อดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง หนองบึง ให้สะอาดสวยงาม
    ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้กำหนดจัด กิจกรรม พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำของแม่น้ำวัง ให้สะอาดและสวยงาม
Leave A Reply

Your email address will not be published.