เทศบาลเมืองพิชัย และ อบต.พิชัย ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา เพื่อเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย, นายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำโดย นายมานิต อุ่นเครือ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกันจัดกิจกรรมสวมเสื้อสีขาวเดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและสร้างความสามัคคี เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

อีกทั้ง เทศบาลเมืองพิชัย ยังให้ความสำคัญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ใช้แนวทางด้านสาธารณสุขนำการแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นการดูแลสุขภาพผู้ป่วย ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ลดความยากจน ซึ่งเป็นพื้นฐานของปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคม เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.