เทศบาลเมืองพิชัย อบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายอำนวย เสนาวรรณ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล แกนนำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในเขตเทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีนายจักรพงษ์ บัวกล้า นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จากนั้นเป็นการการบรรยายเรื่องอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของหมู่บ้านและชุมชน รวมถึงสถานการณ์ขยะและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข โดยนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย เพื่อให้แกนนำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในเขตเทศบาลเมืองพิชัย รวมทั้งภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เกิดความรู้ความเข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.