นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ถือโอกาสเข้าพบนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

นายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมคณะผู้บริหาร  ได้ถือโอกาสเข้าพบนายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  เพื่อเป็นการหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเยี่ยมชมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  พร้อมกันนี้นายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้ร่วมสลักชื่อบนแผ่นเทียนและร่วมหล่อเทียนพรรษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจำปี  2564  ณ  สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เมื่อวันศุกร์ที่  2  กรกฎาคม  2564

Leave A Reply

Your email address will not be published.