เทศบาลเมืองพิชัยร่วมกับแกนนำชุมชน ลงพื้นที่แก้ปัญหาการทิ้งขยะในที่สาธารณะของหมู่บ้านสามัคคี

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านสามัคคี และตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกันลงพื้นที่และประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณหลังศูนย์เด็กเล็กบ้านสามัคคี

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย จะได้ดำเนินการเก็บขยะดังกล่าวไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และคนในชุมชนจะร่วมกันดูแลพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ ป้องกันการเกิดขยะสะสม ซึ่งอาจเป็นแหล่งกระจายของเชื้อโรค ซึ่งการทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ ทั้งริมถนน ริมคลอง หรือพื้นที่ว่างเปล่านั้น มีความผิดทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

Leave A Reply

Your email address will not be published.