เทศบาลเมืองพิชัยทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2563  เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและถวายพระพร  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประจำปี 2563  ซึ่งในการประกอบพิธีครั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียงกัน  โดยมีนายชัยวัฒน์   นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้และอ่านสารถวายพระพร  ณ  ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.