แกนนำด้านสุขภาพและชุมชน (อสม..)  ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ผนึกกำลังรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เฝ้าระวังการดูแลสุขภาพ ลดการเจ็บป่วยช่วงฤดูฝน

เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่ายและแกนนำด้านสุขภาพ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ทั้ง 13 หมู่บ้าน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา โดยมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเชิญชวนให้ทุกครัวเรือนร่วมกันการทำความสะอาดบ้านเรือนและบริเวณรอบบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลาย และมอบทรายอะเบทให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงการป้องกันโรคและร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งวิธีการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะที่ดีที่สุดก็คือการควบคุมการแพร่กระจายของยุงลาย

ทั้งนี้ กลุ่ม อสม. ภาคีเครือข่ายและแกนนำด้านสุขภาพ ได้รับการอบรมให้ความรู้ และสนับสนุนป้ายรณรงค์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย เพื่อให้แกนนำด้านสุขภาพมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและโรคตามฤดูกาล เพื่อเป็นการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดต่อต่างๆ ในพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพชุมชน ลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ในพื้นที่ ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.