เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมประชาคม ครบถ้วนทุกหมู่บ้านทุกชุมชน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมประชาคมรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 8-11 มิถุนายน 2565 ครบถ้วน ทั้ง 12 หมู่บ้าน และอีก 1 ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ โดยการประชุมประชาคมครั้งนี้ มีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองพิชัย (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
โดย เทศบาลเมืองพิชัย ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องใช้เวทีประชาคม ในการเห็นชอบโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชน ภายใต้ประเด็นปัญหา สถานการณ์และข้อจำกัดของหมู่บ้านและชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ส่งผลให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้เทศบาลฯ มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

Leave A Reply

Your email address will not be published.