ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุกรมบัญชีกลางจะระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการจนกว่าจะดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัว หากตรวจสอบแล้วพบว่าบัตรประจำตัวคนพิการของตนจะหมดอายุ

                   sealed  ตามที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการโดยตรงนั้น

                    sealed เทศบาลเมืองพิชัย ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุกรมบัญชีกลางจะระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการจนกว่าจะดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัว หากตรวจสอบแล้วพบว่าบัตรประจำตัวคนพิการของตนจะหมดอายุ ให้เร่งดำเนินการต่ออายุบัตรคนพิการโดยทันทีและให้แจ้งข้อมูลของบัตรประจำตัวคนพิการฉบับใหม่กับเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อจะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจะได้รับสิทธิ์เบี้ยความพิการต่อไป กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ ชำรุด/สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เมื่อครบกำหนดแล้ว คนพิการจะต้องยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมเอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวช้าราชการ หรือสำเนาสูติบัตรของคนพิการ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

4. บัตรประจำตัวคนพิการ

5. เอกสารรับรองความพิการจากสถานพยาบาลของรัฐ ใช้ฉบับจริงเท่านั้น กรณีมีผู้ดูแล เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ หมายเหตุ สามารถต่อบัตรล่วงหน้าได้ 1 เดือน ก่อนวันบัตรหมดอายุ

Leave A Reply

Your email address will not be published.