เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลเมืองพิชัย  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019  โดยการนำของนายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  รพ.สต.ต้นมื่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มอสม.ทุกหมู่บ้าน  ได้เดินรณรงค์ไปตามหมู่บ้านต่างๆของแต่ละหมู่บ้าน  พร้อมกับมอบวัสดุอุปกรณ์  ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัยที่อุดหนุนให้กับหมู่บ้าน /ชุมชน เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว  และเดินรณรงค์ไปตามหมู่บ้านเพื่อให้ความรู้  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคโควิด 19    เมื่อวันอาทิตย์ที่  20  มิถุนายน  2564

Leave A Reply

Your email address will not be published.