เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมประชาคมต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมประชาคม ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2565 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองพิชัย (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

โดยกิจกรรมวันนี้ (9 มิถุนายน 2565) ลงพื้นที่ประชุมประชาคม จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านต้นยาง หมู่ที่ 4  มีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ประชาคม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านต้นยาง

2. ชุมชนทุ่งกู่ หมู่ที่ 3  มีนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ประชาคม ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนทุ่งกู่

3. บ้านเด่น หมู่ที่ 13  มีนายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ประชาคม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเด่น

4. บ้านต้นมื่น หมู่ที่ 14  มีนายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ประชาคม ณ วัดต้นมื่น

ซึ่งการประชุมประชาคมเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ส่งผลให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตามภารกิจอันเป็นอำนาจหน้าที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

Leave A Reply

Your email address will not be published.