เทศบาลเมืองพิชัย จัดเวทีประชาคมในโครงการ “การจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2564” ณ หมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 15

เทศบาลเมืองพิชัย  จัดเวทีประชาคมในโครงการ “การจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี 2564”  ณ  หมู่บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 15  เพื่อลงพื้นรับฟังปัญหา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐกับประชาชน  และรับทราบความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน   ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  นำโดยนายสองเมือง   วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้านและมีส่วนของข้าราชการนำโดยนายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย  ผู้อำนวยการกอง  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่เทศบาลและพนักงานลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย  โดยการจัดเวทีประชาคมประจำปี 2564  ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเข้าร่วมการประชาคมเป็นจำนวนมาก  เมื่อวันเสาร์ที่  19  มิถุนายน  2564

Leave A Reply

Your email address will not be published.