เทศบาลเมืองพิชัย จัดเวทีประชาคมในโครงการ “การจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2564”

เทศบาลเมืองพิชัย  จัดเวทีประชาคมในโครงการ “การจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี 2564”  เพื่อลงพื้นรับฟังปัญหา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐกับประชาชน  และรับทราบความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน      ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  โดยการนำของคณะผู้บริหารที่ลงไปดูแลรับผิดชอบการประชาคมของแต่ละหมู่บ้านดังนี้  นายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมตรีเมืองพิชัยและนายนิธิ  อุณหเลขจิตร  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ลงพื้นที่บ้านฝายน้อย หมู่ที่ 9 , นายอรุณ  พีระเชื้อ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ลงพื้นที่บ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 , นายอำนวย  เสนาวรรณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ลงพื้นที่บ้านใหม่  หมู่ที่ 13  และมีส่วนของข้าราชการนำโดยนายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย  ผู้อำนวยการกอง  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่เทศบาลและพนักงานลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย  โดยการจัดเวทีประชาคมประจำปี 2564  ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเข้าร่วมการประชาคมเป็นจำนวนมาก  เมื่อวันศุกร์ที่  18  มิถุนายน  2564

Leave A Reply

Your email address will not be published.