เทศบาลเมืองพิชัย รวมพลังภาคีเครือข่าย และชุมชน “Big Cleaning Day” ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนหลังหมู่บ้านม่อนเขาแก้วจนถึงหมู่บ้านสันติสุข สร้างจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น แก้ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ

เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย รวมทั้งคณะครูนักเรียนโรงเรียนพิชัยวิทยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ประธานที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุบ้านม่อนเขาแก้ว และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย รวมพลังจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การมอบป้ายห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ และกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) บริเวณถนนหลังหมู่บ้านม่อนเขาแก้วไปจนถึงหมู่บ้านสันติสุข ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยจัดกิจกรรมภายใต้โครงการอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการสร้างจิตสำนักในการรักษาความสะอาดและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย เพื่อรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ ถนนสายหลักของหมู่บ้านชุมชน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาท้องถิ่น แก้ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ สอดคล้องกับวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เพื่อประชาชนให้เกิดความตระหนักในวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก และวันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชดำรัสถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก โดยเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด และกิจกรรมการแต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง เพื่อร่วมกันดูแลปรับแต่งภูมิทัศน์ พัฒนาเมืองลำปาง ให้มีความสะอาด สวยงาม มุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบเรียบร้อย และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน

Leave A Reply

Your email address will not be published.