เทศบาลเมืองเมืองพิชัย รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและมอบทรายอะเบทให้แก่ อสม. ย้ำเตือนการดูแลสุขภาพ เพิ่มความระมัดระวังการเจ็บป่วยช่วงฤดูฝน

Leave A Reply

Your email address will not be published.