เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง พร้อมขับเคลื่อนการทำงานที่สอดรับนโยบายของจังหวัด

เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย, นายอรุณ  พีระเชื้อ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2565 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อราชการ รวมทั้งเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและติดตามภารกิจการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในจังหวัดลำปาง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ สามารถขับเคลื่อนการทำงานที่สอดรับนโยบายของจังหวัดลำปางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave A Reply

Your email address will not be published.