เทศบาลเมืองพิชัย อบรมให้ความรู้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มผู้สัมผัสอาหาร ส่งเสริมและคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค ให้ได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย แบ่งการอบรมออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบกิจการ จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา และกิจกรรมวันนี้เป็นการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ที่สัมผัสอาหาร โดยมีวิทยากรจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายธีรยุทธ โพธิสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง, นายปรัชญา มาวงค์วัน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และนางนิรันทร์ กาชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นมื่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร เรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ที่สัมผัสอาหาร และฝึกปฏิบัติวิธีการล้างมือ กาหยิบอาหาร และการแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการดูแลรักษาบ่อดักไขมัน
เพื่อให้ผู้ที่สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ได้รับความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร เกิดทักษะด้านสุขอนามัย เลือกใช้ภาชนะถูกหลักอนามัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะตามหลัก 3Rs และมีการจัดการน้ำมันทอดซ้ำได้ถูกหลักวิชาการ ยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร ตลาดสด และแผงลอยในตลาดสดในผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล ส่งเสริมและคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค ให้ได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.