เทศบาลเมืองพิชัย อบรมให้ความรู้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ยกระดับร้านอาหาร ตลาดสดในเขตเทศบาล สร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

Leave A Reply

Your email address will not be published.