โครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ ชีวีปลอดโรค ประจำปี 2563

เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2563  นายชัยวัฒน์   นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์  ชีวีปลอดโรค  ประจำปี  2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนได้หันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ  ด้วยหันมาปลูกผักและผลไม้ที่ใช้วัสดุชีวะภาพทำน้ำหมักชีวะภาพแทนการใช้สารเคมี  เพื่อให้ได้พืชผลที่สด , สะอาดและปลอดสารเคมี  ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปางและหมอดินปราชญ์ชาวบ้าน ณ ศาลาวัดต้นมื่น  หมู่ 14

Leave A Reply

Your email address will not be published.