ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นต้อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนเขาแก้ว เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรับเด็กเล็กที่มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย และมีอายุตั้งแต่ 2-5 ปี รวมทั้งเป็นเด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หลักฐานในการรับสมัคร ได้แก่ สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ, สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ, รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ, สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพิชัย จะให้บริการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) และอุปกรณ์การเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดปีการศึกษา ผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฯทั้ง 3 ศูนย์ฯ หรือกองศึกษา เทศบาลเมืองพิชัย โทร. 0 5438 2774 ต่อ 505
Leave A Reply

Your email address will not be published.