นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่ตามคำร้องตรวจสอบการลักลบทิ้งขยะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัย

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
👍นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย , นางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะ พิกัด
📌บ้านม่อนเขาแก้ว ม.3 บริเวณถนนข้างวัดม่อนฯ ไปจนถึงถนนติดคลองชลประทาน (4จุด)
📌บริเวณริมฝั่งแม่น้ำบ้านพิชัย ม.1 (2จุด)
📌บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ บ้านท่าเดื่อ ม.12 (2จุด)
👍เพื่อที่เทศบาลเมืองพิชัย จะได้นำปัญหาการลักลอบทิ้งขยะดังกล่าวมาร่วมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหาร ท่านปลัด สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยเบื้องต้นทางกองสาธารณสุขจะทำป้ายห้ามทิ้งขยะ ไปติดประชาสัมพันธ์ไว้ตามจุดที่ลักลอบทิ้งขยะดังกล่าว
📢📢 ทั้งนี้!! เทศบาลเมืองพิชัย จึงขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ไม่ทิ้งขยะบริเวณดังกล่าว และไม่ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะต่างๆ เพื่อร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้สะอาด สวยงาม ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุเชื้อโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน
Leave A Reply

Your email address will not be published.