เทศบาลเมืองพิชัย ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

วีนจันทร์ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย และผู้อำนวยการทุกกอง ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) รอบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพิชัย เปนไปตามด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.