คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย , นายอำนวย เสนาวรรณ รองนายกเทศมนตรี , นายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรี และนายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล ได้ลงพื้นที่ดูแลการก่อสร้างที่พักอาศัย ในโครงการสร้าง/ซ่อม

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย  นำโดยนายสองเมือง  วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย , นายอำนวย  เสนาวรรณ รองนายกเทศมนตรี , นายนิธิ  อุณหเลขจิตร  รองนายกเทศมนตรี  และนายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาล  ได้ลงพื้นที่ดูแลการก่อสร้างที่พักอาศัย  ในโครงการสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  เพื่อผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้สูงอายุและผู้พิการ  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาลำปาง  ซ่อมที่อยู่อาศัยให้แก่นายขุนทอง  ศรีชุม  บ้านเลขที่  273  บ้านม่อนเขาแก้ว  หมู่ที่ 3  ต.พิชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง  ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากคณะกรรมการ  เมื่อวันอังคารที่  18  พฤษภาคม  2564  ที่ผ่านมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.