ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล
ประกาศกำหนดให้พนักงานครูเทศบาลได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ

ครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันสำหรับพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

สำหรับพนักงานเทศบาล

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดระดับของตำแหน่งและเงินเดือนเพื่อบรรจุ

บุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการของเทศบาล

ประกาศกำหนดคุณวุฒิการศึกษาที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
ประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
ประกาศหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการย้ายพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การโอนพนักงานเทศบาลผู้สอบแข่งขันได้

ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก

ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาให้

ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้น

ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประกาศกำหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดของเทศบาล
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลประเภทบริหารระดับสูงและประเภทบริหารระดับกลาง
ประกาศกำหนดการสั่งพนักงานเทศบาลประจำเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การสั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ
ประกาศหลักเกณฑ์การขอยืมตัวข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว

ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการใหม่
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ

และการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ประกาศหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง

การเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติการอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล

ประกาศกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างเทศบาล
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง
ประกาศเกณฑ์อำนาจอนุญาตการลาสำหรับลูกจ้างของเทศบาล
ประกาศกำหนดประเภทและสายงานของตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล
ประกาศการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา
ประกาศหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่ง หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่ง

ตัดโอนพนักงานครูเทศบาล ตัดโอนตำแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา

ตารางปรับเงินเดือนเพื่อเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล
แบบรายงานข้อมูลอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา
Leave A Reply

Your email address will not be published.