ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย เพิ่มเดิมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 3

Leave A Reply

Your email address will not be published.