เทศบาลเมืองพิชัย ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ครั้งแรก ในการจัดประชุมสภาครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกแต่งตั้งประธานสภา,รองประธานสภาและเลขานุการสภา

เทศบาลเมืองพิชัย  ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ครั้งแรก  ในการจัดประชุมสภาครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกแต่งตั้งประธานสภา,รองประธานสภาและเลขานุการสภา  โดยได้รับเกียรติจาก       นายสุรพล  บุรินทราพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ในการเข้าร่วมประชุมสภาครั้งแรกและเป็นผู้ลงนามรับรองการแต่งตั้ง โดยมีนายธนานันท์  เที่ยงฟู  เป็นประธานสภาฯ , นางกิ่งแก้ว  แสงรุ่ง  รองประธานสภาฯและนายวิทยา  ธิมา  เลขานุการสภาฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อและคัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  พร้อมให้โอวาทในการทำงานแก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  เมื่อวันอังคารที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ที่ผ่านมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.