มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)

2101 นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง)

2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)

2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)

2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)

2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)

2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)

2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)

2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)

2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)

3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3702 สถาปนิก

3701 วิศวกรโยธา

3704 วิศวกรเครื่องกล

3703 นักผังเมือง

3705 วิศวกรไฟฟ้า_

3706 วิศวกรสุขาภิบาล

3707 นักจัดการงานช่าง

3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4202 เจ้าพนักงานการคลัง

4203 เจ้าพนักงานพัสดุ

4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4403 จพง.สัตวบาล

4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4501 จพง.วิทยาศาสตร์

4602 พยาบาลเทคนิค

4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน

4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู

4605 โภชนาการ

4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4606 จพง.รังสีการแพทย์

4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์

4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

4701 นายช่างโยธา

4610 สัตวแพทย์

4702 นายช่างเขียนแบบ

4703 นายช่างสำรวจ

4704 นายช่างผังเมือง

4706 นายช่างไฟฟ้า

4705 นายช่างเครื่องกล

4708 นายช่างศิลป์

4707 เจ้าพนักงานประปา

4709 นายช่างภาพ

4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส

Leave A Reply

Your email address will not be published.