จัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองพิชัย ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง จัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓  ณ  สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ฯลฯ ในด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันโดยมีนายประเสริฐ อินปันบุตร ผู้ข่วยผู้ใหญ่บ้านต้นมื่น หมู่ที่ ๑๔ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง (ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร) มาให้ความรู้ ในโครงการดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.