เทศบาลเมืองพิชัย ขอยกย่องและชื่นชมในความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีคุณธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม “คนดีศรีเมืองพิชัย” ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ นางจิรพร เป็งสุข

Leave A Reply

Your email address will not be published.