ข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ประชุมประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนพัฒนา ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองพิชัย ได้จัดมีการประชุมประชาคมเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา ประจำปี 2561 – 2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธารอสม. ประธานผู้สูงอายุ กลุ่มผู้นำชุมชนและตัวแทนหน่วยงานราชการ เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลเมืองพิชัย ที่ผ่านมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.