กิจกรรมเทศบาลเมืองพิชัย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการทางการศึกษา ณ สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย

วันที่ 4 เมษายน 2565
– นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เข้าร่วมประชุมและสัมนาเชิงวิชาการด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานคณะกรรมาธิการด้านการศึกษา กล่าวเปิดประชุม ในครั้งนี้
– ด้วยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมาธิการด้านการศึกษาได้มีกำหนดให้มีการประชุมและสัมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เรื่องแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ถถบรมราชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โดยมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ประธานคณะกรรมาธิการด้านการศึกษา นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตีนครลำปาง และการระดมความคิดเห็นในหัวข้อ สภาพปัญหา แนวความคิด และอุปสรรคต่อการศึกษาของประเทศไทยและเทศบาลในปัจจุบัน และหัวข้อ กระบวนการเพิ่มพัฒนาการศึกษาเทศบาลของประเทศไทยเป็นอย่างไร

Leave A Reply

Your email address will not be published.