กิจกรรมเทศบาลเมืองพิชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ประจำเดือนมีนาคม 2565

– วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
ช่วงเช้า
นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้มีการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเป็นการวางแผนและติดตามการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารและเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ช่วงบ่าย
เทศบาลเมืองพิชัย ได้มีการจัดประชุมประจำเดือนแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้มีการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยมีนายบุญศรี ศรียอด และนายสง่า กันทะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการสรุปผลงานและปัญหาในการทำงานของแต่ละกอง แต่ละฝ่ายในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมถึงมีการวางแผนงานในการทำงานของเดือนถัดไปให้มีประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก
Leave A Reply

Your email address will not be published.