กิจกรรมเทศบาลเมืองพิชัย เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เคารพธงชาติ เพื่อแสดงความรักและเทิดทูนความเป็นเอกราชของชาติไทย🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
👉 ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมร้องเพลงเคารพธงชาติ🇹🇭🇹🇭🇹🇭 เพื่อเป็นการแสดงความรักและเทิดทูนความเป็นเอกราชของชาติไทย และรวมพลังแสดงความรักสามัคคีของเทศบาลเมืองพิชัย ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดลำปางในการเว้นระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19)
📌📌📌ภายหลังได้ตั้งแถวเคารพธงชาติ นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ได้ให้โอวาทและมอบนโยบายการทำงานของคณะผู้บริหาร ให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีกัน ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นการให้บริการและการอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นสำคัญ การปฏิบัติงานต้องมีความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้ ทุกวันจันทร์แรกของเดือนจะต้องร่วมกันเคารพธงชาติ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อแสดงความพร้อมเพรียงเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย
Leave A Reply

Your email address will not be published.