นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมประชุมคณะกรรมการ การจัดงาน “วันพญาวัน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ตามรอยธรรม หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2565”

วันที่ 16 มีนาคม 2565
– นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วย นายวิทยา โพธินคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย นายธัชนะ โตวิยานนท์ ผู้อำนวยการกองการช่าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงาน “วันพญาวัน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ตามรอยธรรม หลวงพ่อเกษม เขมโก” ณ ศาลเจ้าแม่สุชาดา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อหารือเรื่องการจัดงานนฯ ร่วมกับคณะกรรมการการจัดงานจากหลายหน่วยงาน และเตรียมความพร้อม เพื่อให้การจัดงานประเพณีวันพญาวันฯ สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์
– ด้วยจังหวัดลำปางได้กำหนดจัดงานประเพณี “วันพญาวัน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ตามรอยธรรม หลวงพ่อเกษม เขมโก” ในวันที่ 16 เมษายน 2565 ณ ศาลเจ้าแม่สุชาดา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมฺมธโช) เจ้าคณะหนใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถระสมาคม ได้เดินทางมาปฎิบัติศาสนกิจเพื่อสรงน้ำสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก
Leave A Reply

Your email address will not be published.