นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ประชุม ร่วมกับ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ผู้อำนวยการกองทุกกอง

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายยุธนา  ศรีสมบูรณ์ ประชุมร่วมกับ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองพิชัย และผู้อำนวยการกองทุกกอง เพื่อรับทราบนโยบายในการทำงาน ติดตามผลงานการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของแต่ละสำนัก/กอง เป็นประจำทุกเดือน  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.