วิสัยทัศน์

 “ สร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง  และยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน” 

คำขวัญ
“ขจัดความยากจน  ประชาชนอิ่มท้อง  ปกครองโดยธรรม  ค้ำจุนศาสนา   นำประชาผาสุก” 

Copyright © 2021. All Rights Reserved.