สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย   โทร.  054-382774-5  และ 054-335538 โทรสาร.  054-335538 

อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           โทร.     054-382706

ศูนย์บริการสาธารณสุข                                โทร.     054-382767

สำนักงานทะเบียนราษฎร์                             โทร.     054-382766

Copyright © 2021. All Rights Reserved.