Category: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตเทศบาล
Order Files by:
Date
Downloads: 12
pdf0รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
(0 votes)
Information
Created 2021-05-14
Changed
Version
Size 1.9 MB
System
Downloads 28
pdf1รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(0 votes)
Information
Created 2021-05-13
Changed
Version
Size 6.75 MB
System
Downloads 46
pdf2รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(0 votes)
Information
Created 2021-05-13
Changed 2021-05-13
Version
Size 22.39 MB
System
Downloads 27
pdf3รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔)
(0 votes)
Information
Created 2021-04-07
Changed
Version
Size 4.54 MB
System
Downloads 44
pdf4รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ITAS)
(0 votes)
Information
Created 2021-03-31
Changed
Version
Size 1.34 MB
System
Downloads 89
pdf5รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓)
(0 votes)
Information
Created 2021-03-31
Changed
Version
Size 4.98 MB
System
Downloads 44
pdf6รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(0 votes)
Information
Created 2021-01-21
Changed
Version
Size 26.31 MB
System
Downloads 46
pdf7รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-21
Changed 2021-06-02
Version
Size 5.31 MB
System
Downloads 69
pdf8รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-21
Changed
Version
Size 972.91 KB
System
Downloads 51
pdf9ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและคามโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(0 votes)
Information
Created 2021-01-21
Changed
Version
Size 5.15 MB
System
Downloads 59
pdf10รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-21
Changed
Version
Size 710.28 KB
System
Downloads 45
pdf11ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและคามโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(0 votes)
Information
Created 2021-01-21
Changed
Version
Size 3.22 MB
System
Downloads 43

Copyright © 2021. All Rights Reserved.