Category: รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
Order Files by:
Date
Downloads: 4
pdf0รายงานผลการดำเนินงานของ แผนงาน/โครงการ ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔
(0 votes)
Information
Created 2021-04-23
Changed 2021-04-23
Version
Size 1.47 MB
System
Downloads 37
pdf1รายงานผลการปฎิบัติงานของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ประจำปี 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-04-20
Changed
Version
Size 6.75 MB
System
Downloads 33
pdf2รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed
Version
Size 50.77 KB
System
Downloads 73
pdf3รายงานผลการปฎิบัติงานของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ประจำปี 2561
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed
Version
Size 93.75 KB
System
Downloads 45

Copyright © 2021. All Rights Reserved.