Category: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
Order Files by:
Date
Downloads: 18
pdf0ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(0 votes)
Information
Created 2021-04-07
Changed
Version
Size 1.52 MB
System
Downloads 99
pdf1หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
(0 votes)
Information
Created 2021-04-07
Changed
Version
Size 617.9 KB
System
Downloads 96
pdf2ประกาศหลักกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕'๖๔)
(0 votes)
Information
Created 2021-04-07
Changed
Version
Size 637.43 KB
System
Downloads 84
pdf3หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
(0 votes)
Information
Created 2021-03-12
Changed 2021-03-12
Version
Size 639.81 KB
System
Downloads 39
pdf4หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(0 votes)
Information
Created 2021-03-12
Changed
Version
Size 617.02 KB
System
Downloads 38
pdf5หลักเกณฑ์การกำหนดเวลามาทำงาน จำนวนครั้งของการลา หรือ มาทำงานสาย และตามลักษณะงานและสภาพท้องที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(0 votes)
Information
Created 2021-03-12
Changed
Version
Size 1.51 MB
System
Downloads 49
pdf6หลักเกณฑ์การกำหนดเวลามาทำงาน จำนวนครั้งของการลา หรือมาทำงานสาย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.21 MB
System
Downloads 97
pdf7หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 551.01 KB
System
Downloads 57
pdf8หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.62 MB
System
Downloads 47
pdf9หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 2.32 MB
System
Downloads 72
pdf10การแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 615.55 KB
System
Downloads 88
pdf11การแต่งตั้งรักษาราชการแทนในส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลเมืองพิชัย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.11 MB
System
Downloads 60
pdf12การแต่งตั้งผู้รักหษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองพิชัย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 577.38 KB
System
Downloads 55
pdf13หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ แลพนักงานจ้าง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.89 MB
System
Downloads 49
pdf14หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 564.14 KB
System
Downloads 48
pdf15การกำหนดระเบียบการปฏิบัติราชการภายในเกี่ยวกับการลา
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 466.62 KB
System
Downloads 58
pdf16หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 2.35 MB
System
Downloads 56
pdf17ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกและปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 317.44 KB
System
Downloads 52

Copyright © 2021. All Rights Reserved.