Category: งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Order Files by:
Date
Downloads: 3
pdf0รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-05-13
Changed 2021-05-13
Version
Size 215.9 KB
System
Downloads 24
pdf1ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง การดำเนินการ กิจกรรม ๕ ส.
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.7 MB
System
Downloads 44
pdf2ประกาศเสริมสร้างและสนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.7 MB
System
Downloads 51

Copyright © 2021. All Rights Reserved.