Category: ประมวลจริยธรรม
Order Files by:
Date
Downloads: 14
pdf0แนวทางการปฏิบัติตามาตรฐานคุณธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองพิชัย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 476.61 KB
System
Downloads 45
pdf1แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 439.07 KB
System
Downloads 50
pdf2ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิชัย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 948.49 KB
System
Downloads 48
pdf3นโยบายบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 555.48 KB
System
Downloads 43
pdf4การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.81 MB
System
Downloads 45
pdf5รายงานสรุปผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 2.19 MB
System
Downloads 39
pdf6รายงานสรุปผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.89 MB
System
Downloads 43
pdf7ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 397.82 KB
System
Downloads 52
pdf8นโยบายบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 524.55 KB
System
Downloads 67
pdf9รายงานสรุปผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2560
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.92 MB
System
Downloads 43
pdf10 แนวทางการปฏิบิติตามมาตรฐานคุณธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 433.98 KB
System
Downloads 43
pdf11แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 395.63 KB
System
Downloads 43
pdf12ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed 2021-01-19
Version
Size 4.32 MB
System
Downloads 51
pdf13การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 77.17 KB
System
Downloads 46

Copyright © 2021. All Rights Reserved.