Category: รายงานการประชุมสภา
Order Files by:
Date
Downloads: 7
pdf0รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔
(0 votes)
Information
Created 2021-07-05
Changed
Version
Size 122.05 KB
System
Downloads 5
pdf1รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔
(0 votes)
Information
Created 2021-07-05
Changed
Version
Size 108.17 KB
System
Downloads 4
pdf2รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๓
(0 votes)
Information
Created 2021-07-05
Changed
Version
Size 87.82 KB
System
Downloads 5
pdf3รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
(0 votes)
Information
Created 2021-07-05
Changed
Version
Size 169.8 KB
System
Downloads 6
pdf4รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๓
(0 votes)
Information
Created 2021-07-05
Changed
Version
Size 101.69 KB
System
Downloads 5
pdf5รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 114.9 KB
System
Downloads 57
pdf6รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 71.92 KB
System
Downloads 45

Copyright © 2021. All Rights Reserved.